محیط زیست در صنایع نقش اساسی در حفظ آب، خاک و هوا دارد و تلاش می نماید نه تنها از آلودگی آنها جلوگیری نماید بلکه یک محیط امن برای زندگی کارکنان داشته باشد.
مصرف بهینه مواد اولیه، منابع و انرژی جهت کاهش هزینه های تولید و حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی ها بعنوان خط مشی زیست محیطی شرکت تعریف شده و اقدامات ذیل در جهت دستیابی به این منظور در حال اجرا می باشد:

  • شناسایی منابع آلاینده و ارائه راهکارهای کنترل این منابع
  • نظارت بر حسن اجرای تفکیک
  • بازیافت و یا دفع انواع پسماندها مطابق قوانین و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
  • شناسایی جنبه ها و آثار زیست محیطی و بررسی و ارائه راهکارهای کنترل و نظارت بر آنها
  • پایش دوره ای منابع پساب، هوا، خاک براساس دستورالعمل های خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست
  • اندازه گیری میزان انتشار آلاینده پساب، هوا و خاک
  • انجام ممیزی و بازرسی زیست محیطی از واحدها و نواحی صنعتی و غیر صنعتی